ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
I.C. de Craen – Garcia, handelend onder de naam INGAR
St. Annastraat 21 4811 XK Breda
E-mailadres: info@ingar.nl
KvK-nummer: 51271109
BTW-id: NL001673577B40

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
·de prijs inclusief belastingen;
·de eventuele kosten van aflevering;
·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
·de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
·de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de Ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende viertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de helft van de kosten van terugzending voor zijn rekening. Voor Nederland bedraagt dit € 3,50 bij normale verzending. Voor België bedraagt dit € 6,50. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de terugbetaling.
2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen worden door Ondernemer doorgevoerd indien:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) in andere gevallen, waarbij de Consument in dat geval altijd de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. Behalve in geval van opzet of grove schuld en tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, is Ondernemer nimmer gehou­den tot enige ver­goe­ding van door of in verband met de geleverde producten door Consument of der­den gele­den scha­de.
2. Ondernemer sluit voor zover wettelijk mogelijk alle aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van bij haar in dienst zijnde werknemers of door haar ingeschakelde derden uit.
3. Evenmin is Ondernemer aansprakelijk voor schade aangericht door virussen, logic bombs, trojan horses en andere programma’s of bestanden die via de website van Ondernemer of anderszins door Consument zijn ontvangen, tenzij Consument aantoont dat Ondernemer haar inspanningsverplichtingen niet naar behoren is nagekomen.
4. Zelfs indien Ondernemer aansprakelijk is, dan is Ondernemer in ieder geval niet aansprakelijk voor door Consument of derden geleden bedrijfsschade of andere gevolgschade.
5. De aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt zich in ieder geval tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ondernemer in het specifieke geval wordt uitbetaald, doch zal in geen geval meer bedragen dan één periodieke vergoeding respectievelijk het factuurbedrag dat is gemoeid met de geleverde producten..
6. In geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of persoonlijk letsel dan wel opzet of grove schuld zijdens Ondernemer komen bovengenoemde beperkingen te vervallen en zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ondernemer.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overeengekomen leveringstermijnen slechts streeftermijnen.
7. Ondernemer is nimmer in verzuim door het enkele ver­strij­ken van overeengeko­men ter­mijnen. Daar­voor is steeds een schriftelijke inge­bre­kestel­ling ver­eist, waarbij aan Ondernemer een redelijke termijn om als­nog na te komen wordt gegund, welke min­stens dertig (30) dagen zal belopen.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Ondernemer mag een vooruitbetaling van 50% bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van de over­een­komst of deze voorwaarden onverbindend of on­geldig mocht blij­ken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbin­den zich om alsdan in on­derhandeling te treden tenein­de vervan­gende bepa­lin­gen over­een te ko­men welke de be­doe­ling van par­tijen zo dicht mogelijk benaderen.
Ondernemer is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
Op de overeenkomst en daar­door beheerste ver­bin­te­nissen is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. Niettemin heeft Ondernemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument voor te leggen.